Hvad er POM (projektobjektmodel) og pom.xml i Maven

^