Anime Expo '08: Atlus 'Shin Megami Tensei-panel

^